Hoogveld 25
9340 Lede
Tel.: 0474 981 034
E-mail: info@digisol.be
 Nederlands  |   Français

Winkelkarretje

   

Winkelkarretje is leeg

Empty shopping cart

Bekeken artikelen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE FACTUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

1. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht en/of overheidsmaatregelen, zij we ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Wij hebben dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De onderbreking of verlenging zal betekend worden door aangetekend schrijven.

2. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de vijf (5) dagen na leveringsdatum of factuurdatum. Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder onze voorafgaandelijke toestemming, de terugzending moet steeds franco geschieden.

3. De door ons verstrekte garantie is steeds beperkt tot deze welke gebonden wordt door de constructeur en/of invoerder. Software (her)installaties vallen nooit onder waarborg en zullen steeds aangerekend worden. De verkoper zal verplicht zijn dienaangaande alle formaliteiten te vervullen, behalve wanneer de waarborg on-site (ter plaatse bij de koper) kan gebeuren door de constructeur. Bij vastgesteld van een defect dient de koper de goederen terug te brengen in de originele verpakking. De koper dient steeds een kopie van het aankoopbewijs mee te brengen. Vervangen onderdelen blijven onze eigendom. De koper zal in het geval dat we naderhand een conforme (herstelde / vervangen) zaak aanbieden, geen ontbinding van de koop noch schadevergoeding kunnen eisen.

4. Alle facturen zijn van rechtswege contact betaalbaar. Bij niet of laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd, te rekenen op het volledige bedrag van de factuur. De afwijking van artikel 1146 B.W. wordt uitdrukkelijk aanvaard door de koper. Niet betaalde facturen worden een week na vervaldag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het volledige factuur bedrag, met een minimum van 25€ excl btw.

5. Zolang de geleverde goederen niet of niet volledig betaald zijn, blijven ze onze eigendom en behouden wij het recht ze terug te nemen op kosten van de koper. Deze bepaling geldt als uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud in het kader van artikel 101 van de Faillissementswet, en wordt door de koper samen met de factuur aanvaard.

6. Elke registratie van een domeinnaam en/of commerciële webhosting (ruimte) verbindt de klant onherroepelijk. Aangezien de toekenning van domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteit, zij wij op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn. De registratie van een domeinnaam en/of webhosting is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren, die voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Dit document is geldig als contract.

7. Bij ondertekening of betaling van dit document gaat U akkoord met de algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden.

8. In geval van eventuele geschillen zijn enkel het Vredegerecht van het Tweede Kanton te AALST, alsmede de Rechtbank van Koophandel of Eerste Aanleg te Dendermonde, bevoegd.